15. maj / U BiH obilježen Međunarodni dan porodice

16. 05. 2019. u 10:48:00 Radiosarajevo.ba

Shares:0

U Sarajevu je jučer, 15. maja održana konferencija s ciljem obilježavanja Međunarodnog dana porodice. Konferenciju je organizovala Agencija za  avnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u partnerstvu sa Hope and Homes for Children i World Vison International u Bosni i Hercegovini.

Na konferenciji stavljana je u fokus problematika djevojčica i dječaka i djevojaka i mladića u našoj zemlji i govorilo se o nekim od primarnih, nažalost često višestruko zanemarenih potrebama mlade populacije, zbog kojih trpe dalekosežne posljedice i limitirani su u ostvarivanju svog punog potencijala.

U okviru dva tematska panela, konferencija je pokrila niz tema i usmjerena je pažnja na: značaj odrastanja djece u porodici i važnost podrške porodicima u riziku i problem zanemarivanja djece i mladih u porodicama, zajednicama i društvu uopšte.

Učesnici konferencije imali su priliku slušati i razgovarati o važnosti odrastanja djeteta u porodičnom okruženju, potrebi za hraniteljstvom, podršci porodicama u riziku, važnosti multisektorskog pristupa u zaustavljanju zanemarivanja i nasilja nad djecom i o kampanji Vrijedni pažnje koju je World Vision pokrenuo krajem prošle godine u okviru globalne kampanje Potreban je cijeli svijet da se zaustavi nasilje nad djecom.

Značajno je istaći da su među izlagačima bili i mladi koji imaju iskustvo odrastanja van svoje biološke porodice, te mladi koji učestvuju u kampanji protiv zanemarivanja i nasilja nad djecom u Bosne i Hercegovine.

Konferencija je rezultirala pozivom na akciju ka bržim i adekvatnijim rješenjima za djecu bez roditeljskog staranja u Bosni i Hercegovini uz slijedeće zaključke i preporuke:

- Svi programi, mjere i aktivnosti trebaju biti usklađeni sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosne i Hercegovine;

- Svi ciljevi moraju imati perspektivu realizacije obaveza iz Konvencije o pravima djeteta i Istanbulske konvencije (prevencija i zaštita od nasilja u porodici);

- Jačanje intersektoralne saradnje na nivou lokalne zajednice, ali i na kantonalnim, distrikt i entitetskim nivoima;

- Podršku porodicama u riziku zakonski uvrstiti u sistem socijalne zaštite;

- Provesti sveobuhvatne kampanje za podizanje svjesnosti djece, roditelja, stručne i laičke javnosti o zanemarivanju kao obliku nasilja nad djecom, njegovoj učestalosti i štetnim posljedicama po dijete, porodicu ali širu zajednicu, uz uključivanje medija;

- Multisektorski pristup u zaštiti porodica u riziku – koordinacija zdravstvenih, obrazovnih programa i programa socijalne zaštite u zaštiti porodica u riziku;

- Stalna edukacija profesionalaca koji se bave djecom;

- Raditi na programima jačanja vjestina pozitivnog roditeljstva;

- Osnaživanje djece i mladih kroz programe životnih vještina i rezilijencije;

- Neophodno je definirati šta znači 'porodica u riziku';

- Kreirati strategiju razvoja hraniteljstva;

- Poticanje udruživanja i učešća djece i mladih u identifikaciji problema koji ih se tiču kampanjama podizanja svjesnosti o istim, te procesima donošenja odluka koje ih se tiču;  

- Jačanje partnerstva između vladinog i civilnog /nevladinog sektora u postizanju sistemskih i dugoročnih rješenja.

NEMA KOMENTARA